วิสัยทัศน์ – คูโบต้า ก แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำหน่ายรถไถ่ รถแทรคเตอร์ คูโบต้า

นโยบาย K-Standard

บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก กาญจนบุรี จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริการ และจำหน่ายอะไหล่แท้ดูโบต้า ให้กับลูกค้าทุกรายด้วยความชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ด้วยหลักธรรมาก็บาล และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อ สร้างสรรค์บริการที่ดีมีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายและให้บริการสินค้าเครื่องจักรกล ทางการเกษตร แบบครบวงจรในเขตตลาดภาคกลางของไทย ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และ บริการที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้างสรรค์องค์ความรู้ไหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร

นโยบาย K-Standard

บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก กาญจนบุรี จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริการ และจำหน่ายอะไหล่แท้ดูโบต้า ให้กับลูกค้าทุกรายด้วยความชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ด้วยหลักธรรมาก็บาล และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อ สร้างสรรค์บริการที่ดีมีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายและให้บริการสินค้าเครื่องจักรกล ทางการเกษตร แบบครบวงจรในเขตตลาดภาคกลางของไทย ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และ บริการที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้างสรรค์องค์ความรู้ไหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร